Ulgi

/
Ulgi

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
kliknij tutaj aby wyświetlić aktualną ustawę.

Ulgi obowiązują przy przejazdach na liniach lokalnych (poniższy wykaz ulg nie obejmuje połączeń dalekobieżnych oraz międzynarodowych).

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Obowiązuje w komunikacji
Dzieci do ukończenia 4 lat bez – oddzielnego miejsca siedzącego

Opis ulgi:

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do lat 4, które nie zajmują osobnego miejsca

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument stwierdzający wiek dziecka.

100% Zwykłej
Poseł do Sejmu RP 100% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Senator RP 100% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Straż graniczna

Opis ulgi:

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, pośpiesznej, przyśpieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych.

100% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Senior 60+

Opis ulgi:
50% zniżki na przejazdy na bilety jednorazowe na trasie Gdańsk – gmina Cedry Wielkie lub w obrębie gminy Cedry Wielkie po okazaniu imiennej „Karty Seniora 60+”, którą emituje Urząd Gminy Cedry Wielkie – wraz z dokumentem ze zdjęciem. Nie obowiązuje przy innych relacjach przejazdu (na innych trasach).

50% gmina Cedry Wielkie lub Pruszcz Gdański
Posiadacz Karty Dużej Rodziny (KDR)

Opis ulgi:

Ulga przysługuje wyłącznie osobom uprawnionym do korzystania z Programu „Kolbudzka Karta Dużej Rodziny”, tj. członkom rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka, zamieszkujących na terenie gminy Kolbudy, którzy posiadają Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Postawa prawna:

ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Przy nabywaniu biletu jednorazowego z ulgą i podczas kontroli biletów uprawniony obowiązany jest bez wezwania okazać, a na żądanie wręczyć KDR (z kodem gminnym 2204032) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

50% gmina Kolbudy
Opiekun osoby niesamodzielnej

Opis ulgi:

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
(Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony

95% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opiekun inwalidy wojennego/wojskowego I grupy

Opis ulgi:

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu/wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS.

95% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Przewodnik osoby niewidomej

Opis ulgi:

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką, stwierdzające inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji
podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego

95% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Osoba niewidoma – uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji

Opis ulgi:

Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
(Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony

93% Zwykłej
Funkcjonariusz celny – na służbie

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł, albo przez Dyrektorów Urzędów Celnych.

78%

Zwykłej; Przyśpieszonej

Policjant – na służbie

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego lub właściwego komendanta wojewódzkiego albo powiatowego Policji

78% Zwykłej; Przyśpieszonej
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej – na służbie

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej
Dzieci i młodzież niepełnosprawna

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

1. Dla uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub innej placówki (ośrodka) oświatowego:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych,
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów
wymienionych w pkt. 2.
2. Dla nie uczęszczających do szkoły:
a) duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego b) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej, która
ukończyła 16 lat wystawiona przez uprawniony organ,
c) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
d) wypis z orzeczenia lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do
pracy.

UWAGA!
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej oraz organizujących turnusy rehabilitacyjne oprócz dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy Społecznej
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni:
jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

1. Dokumenty wymagane dla dziecka podczas przejazdu
2. Przejazd po dziecko lub po jego odwiezieniu – zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę oświatową albo opiekuńczo wychowawczą, bądź zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) potwierdzające:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy Społecznej
– stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Inwalida wojenny/wojskowy I grupy

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Żołnierz niezawodowy

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowe,j oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej
Dzieci do ukończenia 4 lat, zajmujące osobne miejsce

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do lat 4 zajmujące osobne miejsce

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument stwierdzający wiek dziecka.

78% Zwykłej
Kombatant będący emerytem, rencistą, inwalidą

Opis ulgi:

Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej, na podstawie biletów, są uprawnieni kombatanci i inne osoby uprawnione, będące jednocześnie: emerytem, rencistą lub inwalidą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. nr 17 poz. 75 ),
z późniejszymi zmianami

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach, zaopatrzone w nadruk lub stempel o uprawnieniu do przejazdu PKP i PKS z ulgą.

51% Zwykłej; Przyśpieszonej
Emeryci / renciści / członkowie rodzin wielodzietnych

wyłącznie dla mieszkańców gminy Kolbudy jednocześnie po okazaniu „Karty Mieszkańca gminy Kolbudy” i KDR lub legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem imiennym ze zdjęciem.

50% wyłącznie na terenie gm. Kolbudy i w relacjach gm. Kolbudy – Gdańsk
Osoba uznana, za niezdolne do samodzielnej egzystencji

Opis ulgi:

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
(Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony

49% Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Osoba niesamodzielna – w komunikacji zwykłej

Opis ulgi:

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
(Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego

49% Zwykłej
Osoba niesamodzielna – w komunikacji pośpiesznej

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
(Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego

37% Pośpiesznej
Dziecko w wieku 4 – 5 lat

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

1. Dokument stwierdzający wiek dziecka.
2. Zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej.
3. Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.

37% Zwykłej; Przyśpieszonej
Osoba niewidoma – nie uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do II lub III grupy inwalidzkiej

37% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Inwalida wojenny/wojskowy II i III grupy

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do II i III grupy inwalidów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Książka inwalidy wojennego/wojskowego.

37% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej

Ulgi - bilety miesięczne

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Obowiązuje w

komunikacji

Osoba niewidoma – uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji

 

Opis ulgi:

Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
(Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony

93%

Zwykłej

Dzieci i młodzież niepełnosprawna

 

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

1. Dla uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub innej placówki (ośrodka) oświatowego:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych,
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów
wymienionych w pkt. 2.
2. Dla nie uczęszczających do szkoły:
a) duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego b) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej, która
ukończyła 16 lat wystawiona przez uprawniony organ,
c) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
d) wypis z orzeczenia lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do
pracy.

UWAGA!

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej oraz organizujących turnusy rehabilitacyjne oprócz dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy
Społecznej
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia
rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

78%

Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej

Studenci do ukończenia 26 roku życia

 

Opis ulgi:

Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania
rocznego przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia,
2) studenci do ukończenia 26 roku życia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Aktualna legitymacja szkolna lub studencka.

51%

Zwykłej; Przyśpieszonej

Doktoranci do ukończenia 35 roku życia 51%

Zwykłej; Przyśpieszonej

Uczniowie do ukończenia 24 roku życia

 

Opis ulgi:

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania
rocznego przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia,
2) studenci do ukończenia 26 roku życia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Aktualna legitymacja szkolna lub studencka.

49%

Zwykłej; Przyśpieszonej

Osoby niewidome

 

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego, na podstawie biletów miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do II lub III grupy
inwalidzkiej

37%

Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej

Nauczyciele przedszkolni, szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i akademiccy Opis ulgi:Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
2) nauczyciele akademiccy Podstawa prawna:Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego: Legitymacja nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.
33%

Zwykłej

 

• Ulgi udziela się po poświadczeniu uprawnienia do niej stosownym dokumentem, w trakcie podróży – po zakończeniu
podróży na podstawie biletu normalnego roszczenie do ulgi nie przysługuje. Ulg przysługujących z różnych tytułów
nie sumuje się.
• Wszelkie dokumenty nie mające charakteru legitymacji (wypisy z treści orzeczeń komisji lekarskich, orzeczeń
lekarzy orzeczników ZUS; KRUS oraz inne) są ważne wyłącznie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
• Opiekunem lub przewodnikiem może być wyłącznie jedna osoba pełnoletnia.
• Przewodnikiem niewidomego może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies – przewodnik.