Ulgi

/
Ulgi

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
kliknij tutaj aby wyświetlić aktualną ustawę.

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Obowiązuje w komunikacji
Dzieci do ukończenia 4 lat bez – oddzielnego miejsca siedzącego

Opis ulgi:

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do lat 4, które nie zajmują osobnego miejsca

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument stwierdzający wiek dziecka.

100% Zwykłej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Poseł do Sejmu RP 100% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Senator RP 100% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Straż graniczna

Opis ulgi:

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, pośpiesznej, przyśpieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych.

100% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Opiekunowie grup szkolnych zatrudnionych przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Opis ulgi:

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji gminy Pruszcz Gdański

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Identyfikator wydany przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański

100% komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Osoby, które ukończyły 75 rok życia lub ukończyły 70 rok życia i legitymują się kartą seniora wydaną przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Opis ulgi:

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji gminy Pruszcz Gdański

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

dokument stwierdzający wiek

100% komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Opiekun osoby niesamodzielnej

Opis ulgi:

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
(Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony

95% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Opiekun inwalidy wojennego/wojskowego I grupy

Opis ulgi:

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu/wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS.

95% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Przewodnik osoby niewidomej

Opis ulgi:

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką, stwierdzające inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji
podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego

95% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Osoba niewidoma – uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji

Opis ulgi:

Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
(Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony

93% Zwykłej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Funkcjonariusz celny – na służbie

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł, albo przez Dyrektorów Urzędów Celnych.

78%

Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański

Policjant – na służbie

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego lub właściwego komendanta wojewódzkiego albo powiatowego Policji

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej – na służbie

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Dzieci i młodzież niepełnosprawna

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

1. Dla uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub innej placówki (ośrodka) oświatowego:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych,
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów
wymienionych w pkt. 2.
2. Dla nie uczęszczających do szkoły:
a) duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego b) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej, która
ukończyła 16 lat wystawiona przez uprawniony organ,
c) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
d) wypis z orzeczenia lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do
pracy.

UWAGA!
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej oraz organizujących turnusy rehabilitacyjne oprócz dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy Społecznej
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni:
jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

1. Dokumenty wymagane dla dziecka podczas przejazdu
2. Przejazd po dziecko lub po jego odwiezieniu – zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę oświatową albo opiekuńczo wychowawczą, bądź zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) potwierdzające:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy Społecznej
– stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Inwalida wojenny/wojskowy I grupy

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Żołnierz niezawodowy

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowe,j oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Dzieci do ukończenia 4 lat, zajmujące osobne miejsce

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do lat 4 zajmujące osobne miejsce

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument stwierdzający wiek dziecka.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Kombatant będący emerytem, rencistą, inwalidą

Opis ulgi:

Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej, na podstawie biletów, są uprawnieni kombatanci i inne osoby uprawnione, będące jednocześnie: emerytem, rencistą lub inwalidą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. nr 17 poz. 75 ),
z późniejszymi zmianami

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach, zaopatrzone w nadruk lub stempel o uprawnieniu do przejazdu PKP i PKS z ulgą.

51% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Emeryci / renciści / członkowie rodzin wielodzietnych

 

50% wyłącznie na terenie gm. Kolbudy i w relacjach gm. Kolbudy – Gdańsk
Osoba uznana, za niezdolne do samodzielnej egzystencji

Opis ulgi:

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
(Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony

49% Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Osoba niesamodzielna – w komunikacji zwykłej

Opis ulgi:

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
(Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego

49% Zwykłej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Osoba niesamodzielna – w komunikacji pośpiesznej

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
(Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego

37% Pośpiesznej
Dziecko w wieku 4 – 5 lat

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

1. Dokument stwierdzający wiek dziecka.
2. Zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej.
3. Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.

37% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Osoba niewidoma – nie uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do II lub III grupy inwalidzkiej

37% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański
Inwalida wojenny/wojskowy II i III grupy

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do II i III grupy inwalidów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Książka inwalidy wojennego/wojskowego.

37% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacji gminy Pruszcz Gdański

Ulgi - bilety miesięczne

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Obowiązuje w

komunikacji

Osoba niewidoma – uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji

 

Opis ulgi:

Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
(Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony

93% Zwykłej; komunikacja

gminy Pruszcz Gdański

Dzieci i młodzież niepełnosprawna

 

Opis ulgi:

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

1. Dla uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub innej placówki (ośrodka) oświatowego:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych,
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów
wymienionych w pkt. 2.
2. Dla nie uczęszczających do szkoły:
a) duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego b) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej, która
ukończyła 16 lat wystawiona przez uprawniony organ,
c) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
d) wypis z orzeczenia lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do
pracy.

UWAGA!

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej oraz organizujących turnusy rehabilitacyjne oprócz dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy
Społecznej
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia
rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja

gminy Pruszcz Gdański

Studenci do ukończenia 26 roku życia

 

Opis ulgi:

Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania
rocznego przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia,
2) studenci do ukończenia 26 roku życia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Aktualna legitymacja szkolna lub studencka.

51% Zwykłej; Przyśpieszonej;

komunikacja gminy

Pruszcz Gdański

Doktoranci do ukończenia 35 roku życia 51% Zwykłej; Przyśpieszonej;

komunikacja gminy

Pruszcz Gdański

Uczniowie do ukończenia 24

 

Opis ulgi:

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania
rocznego przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia,
2) studenci do ukończenia 26 roku życia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Aktualna legitymacja szkolna lub studencka.

49% Zwykłej; Przyśpieszonej;

komunikacja gminy

Pruszcz Gdański

Osoby niewidome

 

Opis ulgi:

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego, na podstawie biletów miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do II lub III grupy
inwalidzkiej

37% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja

gminy Pruszcz Gdański

Nauczyciele przedszkolni, szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i akademiccy Opis ulgi:Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
2) nauczyciele akademiccy 
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:Legitymacja nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.
33% Zwykłej; komunikacja gminy

Pruszcz Gdański

 

• Ulgi udziela się po poświadczeniu uprawnienia do niej stosownym dokumentem, w trakcie podróży – po zakończeniu
podróży na podstawie biletu normalnego roszczenie do ulgi nie przysługuje. Ulg przysługujących z różnych tytułów
nie sumuje się.
• Wszelkie dokumenty nie mające charakteru legitymacji (wypisy z treści orzeczeń komisji lekarskich, orzeczeń
lekarzy orzeczników ZUS; KRUS oraz inne) są ważne wyłącznie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
• Opiekunem lub przewodnikiem może być wyłącznie jedna osoba pełnoletnia.
• Przewodnikiem niewidomego może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies – przewodnik.